fbpx

Servicevilkår

Servicevilkår

Version 1.2. 2019-11-20

Disse generelle betingelser regulerer forholdet mellem eMarketeer AB (org. nr. 556631- 4497) og Kunden og udgør en integreret del af aftalen indgået mellem parterne med hensyn til softwarekonceptet eMarketeer ("Aftalen"). Bemærk, at dette inkluderer Databehandlingsaftale (DPA) Bilag A, som er en integreret del af denne aftale.

1. eMarketeer AB

eMarketeer AB herefter kaldet "eMarketeer" er en førende leverandør af værktøjer til at få marketing og salg til at fungere smartere. Vi mener, at værktøjer til markedsføring og salgskommunikation skal være mere effektive, mere kraftfulde, sjovere og meget nemmere at bruge. eMarketeer leverer værktøjer til at automatisere distributionen af information, svar og opfølgningsprocesser for at optimere kundekommunikation og kundeservice.

Forretningskoncept
eMarketeer leverer software til automatisering af kundepleje og kommunikation for at optimere din tid, omsætning og relationer til dine kunder.

Vores vision
eMarketeer vision er at skabe den førende systemplatform og være det logiske valg for virksomheder, der ønsker at optimere kundepleje og kommunikation.

Vores mission
eMarketeers mission er at hjælpe virksomheder over hele verden med at blive eksperter i at kommunikere med og lære af deres kunder.

2. eMarkedsfører

I servicevilkårene i denne aftale med bilag ("aftalen") tilbyder eMarketeer kunden en SaaS-service, herefter kaldet "Service", der giver kunden mulighed for at oprette, udføre og følge op på sine aktiviteter inden for markedsføring , salg, træning og intern kommunikation. Eksempler på sådanne aktiviteter er nyhedsbreve, kampagner, marketing automation, mobile apps, kundetilfredshedsanmeldelser, invitationer, spørgeskemaer, evalueringer og eventadministration.

eMarketeer er ansvarlig for hosting, support og vedligeholdelse (HSM) af Tjenesten.

Hosting
Driftsmiljøet for tjenesten leveret af eMarketeer hostes af Amazon Web Services (AWS). AWS håndterer hosting på en måde, der er certificeret af eksterne parter, herunder FBI's Criminal Justice Information Service, Cloud Security Alliance, Cyber Essentials Plus, The Department of Defense (DoD) Cloud Security Model (SRG), Federal Risk and Authorization Management Program, The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), The Federal Information Processing Standard (FIPS) publikation 140-2, ISO 9001.

AWS opretholder certificering med robuste sikkerhedsstandarder, såsom ISO 27001, SOC 1/2/3 og PCI DSS Level 1. Deres forpligtelse til at levere en sikker hosting dækker fysisk adgang til brugt hardware samt håndtering af katastrofale hændelser som strømafbrydelse og internetafbrydelse .

Flere detaljer om alle aspekter af vores hosting kan findes her: https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf

Opbevaring af kundedata
Data opbevares inden for EU.

Backup og genskab
Databasen sikkerhedskopieres dagligt, og gamle sikkerhedskopier opbevares i 30 dage. Denne backup er beregnet til at blive brugt til at gendanne tjenester i tilfælde af en katastrofal hændelse, f.eks. servernedbrud.

Flere detaljer om sikkerhed og databeskyttelse kan findes i eMarketeer informationssikkerhedspolitik.

3. Træning

Træning for brugere af tjenesten leveres af video og manualer online. eMarketeer tilbyder yderligere træning og rådgivning i henhold til den gældende prisliste.

4. Support

eMarketeer yder support via e-mail og chat inkluderet i Tjenesten. Telefonsupport er valgfri. Supporten er tilgængelig mandag-fredag 09.00 til 17.00 CET, undtaget helligdage, og 09.00 til middag CET dagen før helligdage. Supporten er tilgængelig for registrerede brugere. Følgende emner er dækket af støtteforpligtelser:

  • Rådgive i administration af eMarketeer
  • Diagnosticering af problemer eller ydeevnemangler ved Tjenesten
  • Løsning af problemet eller ydeevnemangler i Tjenesten

Følgende emner er ikke dækket af supportforpligtelser:

  • Produktion af aktiviteter i Tjenesten
  • Brug af andre applikationer, der er integreret i tjenesten

 

I tilfælde af at eMarketeer vurderer, at behovet for support til kunden ikke kan imødekommes på en acceptabel og praktisk måde, vil eMarketeer tilbyde konsulentydelser i henhold til gældende prisliste.

5. Ydelsens omfang

5.1. eMarketeer skal levere Tjenesten i overensstemmelse med aftalen, herunder eventuelle tillægsaftaler.

6. Kundens rettigheder

6.1. Ved at underskrive denne aftale giver Kunden sit fulde samtykke til at modtage kommunikation fra eMarketeer i form af e-mail, SMS'er og/eller telefon. Kunden har 'ret til at blive glemt' og kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at kontakte eMarketeer.

6.2. Kunden gives hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge Tjenesten i overensstemmelse med aftalen.

6.3. Brugen af Tjenesten af kundens personale kræver personlig registrering og log-in. I forbindelse med registreringen af hver bruger skal hver bruger acceptere og godkende et tilsagn i henhold til hovedaftalen (slutbrugerlicensaftale).

6.4. Kunden har det fulde ansvar for det personale, der tilbydes adgang til tjenesten.

6.5. eMarketeer ejer eller besidder gennem licensen alle rettigheder til Tjenesten og eventuelle nye versioner heraf.

6.6. Kunden må ikke foretage eller tillade salgsoverdragelse eller servicebureaubrug af Tjenesten eller foretagelse af ændringer, tilføjelser eller forbedringer til Tjenesten, eller forårsage eller tillade omvendt udvikling, adskillelse eller dekompilering heraf. Copyright og alle andre rettigheder vedrørende ændringer af tjenesten tilfalder eMarketeer uden nogen særskilt kompensation.

7. Systemkrav og adgang til internettet

Adgang til Tjenesten opnås over internettet fra kundens computerudstyr. Kunden skal for egen regning og regning vedligeholde opdateret webbrowsersoftware og internetforbindelse for at bruge Tjenesten. Anbefalede systemkrav kan fås hos eMarketeer.

8. Opdateringer og ny funktionalitet

8.1. eMarketeer udfører den løbende udvikling af Tjenesten, og Tjenesten vil fra tid til anden blive opgraderet med ny funktionalitet. eMarketeer har ret til at opgradere Tjenesten uden varsel, forudsat at den ændrede funktionalitet ikke forringer ydeevne eller tilgængelighed. Generelle ændringer leveres som en del af eMarketeer nedenfor. Større opgraderinger gøres tilgængelige, så snart generel tilgængelighed er ved hånden.

8.2. Kunden har mulighed for at forbedre Tjenesten med yderligere funktioner fra eMarketeer. Når de er leveret til kunden, er sådanne funktioner derefter inkluderet i Tjenesten.

9. Vedligeholdelse, support og tilgængelighed

9.1. eMarketeer skal gøre en rimelig indsats for at sikre, at Tjenesten er tilgængelig over internettet uden afbrydelser. Fejl under Servicekontrollen skal rettes af eMarketeer. Kunden rapporterer afvigelser i funktionaliteten af Tjenesten i det eMarketeer-designede system. eMarketeer skal altid have ret til at udbedre fejl inden for rimelig tid, før der foreligger et kontraktbrud.

9.2. eMarketeer har ret til at foretage handlinger, der påvirker tilgængeligheden af Tjenesten, forudsat at en sådan effekt er begrundet ud fra et teknisk eller sikkerhedsmæssigt perspektiv. eMarketeer informerer kunden på forhånd om eventuel planlagt vedligeholdelse på eMarketeer-statussiden.

10. Databeskyttelse

10.1. Kunden ejer rettighederne til sine data som dataansvarlig, og eMarketeer fungerer som databehandler pr.
kundens vegne. Al behandling foretaget af eMarketeer af persondata og andre data leveret af Kunden skal være i overensstemmelse med gældende love. eMarketeers behandling af personoplysninger på vegne af Kunden skal derfor kun ske med henblik på at levere ydelsen og er underlagt Kundens skriftlige instrukser.

10.2. Da eMarketeer er databehandler, og Kunden er dataansvarlig, er parternes forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger reguleret i den databehandleraftale, der er vedlagt som bilag A. Ved underskrift af dette dokument accepterer Kunden både disse servicevilkår og databehandleraftale.

10.3. Kunden er forpligtet til at holde brugerlogin og adgangskoder til Tjenesten hemmelige for eventuelle uautoriserede brugere eller tredjeparter.

10.4. Kunden er forpligtet til at sikre, at de personoplysninger, som Kunden har afgivet og anvendt i
Produktet behandles af kunden i overensstemmelse med alle gældende love. Kunden er forpligtet til at sikre, at Kundens data leveret i Tjenesten, herunder persondata, ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder og/eller nogen gældende lovgivning. eMarketeer er berettiget til at slette enhver data, der efter eMarketeer's skøn udgør en misligholdelse af førnævnte forpligtelse fra Kundens side, og Kunden vil ikke være berettiget til nogen kompensation i den henseende.

11. Ansvar

11.1. eMarketeer er ikke ansvarlig for nogen data leveret af kunden i tjenesten.

11.2. Med begrænsningerne i henhold til denne aftale er eMarketeer ansvarlig for direkte skader på grund af forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed fra eMarketeer side.

11.3. eMarketeer er i intet tilfælde ansvarlig over for kunden eller nogen part, der er relateret til kunden for indirekte, tilfældige, følgeskader, særlige, eksemplariske eller strafbare skader (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af forretningsfortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af forretningsoplysninger, tab af data eller andre indirekte tab, såsom tabt fortjeneste, nedsat produktion, udgifter til fastholdelse af en konsulent, omkostninger til udstyr og lignende omkostninger eller tab.

11.4. eMarketeers forpligtelse til at betale erstatning i tilfælde af misligholdelse af kontrakten er, i mangel af forsæt eller groft uagtsomhed fra eMarketeer side, begrænset til et beløb svarende til de akkumulerede abonnementsgebyrer betalt af kunden i løbet af den foregående 6 måneders periode fra det tidspunkt. i tide, hvor kontraktbruddet blev påstået.

11.5. eMarketeer garanterer hermed, at eMarketeer ikke krænker nogen rettighed, som en tredjepart har. Kunden skal uden forsinkelse og skriftligt underrette eMarketeer om krav fremsat af tredjemand vedrørende krænkelser af ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret på grund af kundens brug af tjenesten.

11.6. I tilfælde af at en tredjepart fremsætter krav udelukkende på grund af kundens brug af tjenesten, skal kunden holde eMarketeer skadesløs for sådanne krav.

12. Underkonsulenter og tredjepartsprodukter

12.1. eMarketeer er berettiget til frit at udpege underkonsulenter. eMarketeer er ansvarlig for arbejde udført af underkonsulenten, dog ikke for eventuelle fejl eller mangler forårsaget af tredjepartssoftware.

12.2. eMarketeer er ikke ansvarlig for fejl i udstyret til kundens internetadgang.

13. Hemmeligholdelse

13.1. Alle forretningsoplysninger, der videregives af den ene part til den anden i forbindelse med denne aftale, skal behandles som fortrolige oplysninger, medmindre sådanne oplysninger er en del af eller senere bliver en del af det offentlige domæne uden skyld fra den anden part, eller de senere er opnået af den anden part fra uafhængige kilder fri for enhver tavshedspligt. Hver parts fortrolige oplysninger skal holdes strengt fortrolige af den anden part, både i denne aftales varighed og derefter, idet de udviser samme standard for omhu, som den bruger til at beskytte sine egne fortrolige oplysninger, og må ikke bruges eller videregives af anden part til ethvert formål undtagen som nødvendigt for at implementere eller udføre denne aftale, eller undtagen som krævet ved lov.

13.2. eMarketeer forpligter sig til at sikre, at dets personale har underskrevet fortrolighedsaftalen (i overensstemmelse med GDPR) i forhold til kundens oplysninger inkluderet i Tjenesten.

13.3. Kunden er ansvarlig for at sikre, at brugernavne og adgangskoder beskyttes sikkert, kun bruges af de tilsigtede brugere og ikke kommer i hænderne på uautoriserede brugere. Endvidere er Kunden ansvarlig for enhver uautoriseret brug af Tjenesten gennem sit udstyr eller systemer.

14. Beskyttelse og håndtering af personlige oplysninger

14.1. Kunden anvender både manuel og automatisk behandling af personoplysninger, der findes i eMarketeer. Behandlingen af personoplysninger er reguleret af privatlivets fred, og kunden er ansvarlig for korrekt håndtering af sådanne data i overensstemmelse med gældende lokal såvel som international lovgivning. eMarketeer vil aldrig dele personlige data med nogen tredjepart under andre omstændigheder end hvad der er nødvendigt for at overholde aftalen.

14.2. eMarketeer forbeholder sig retten til at gennemgå, behandle og opbevare de persondata og kundeoplysninger, som kunden opbevarer i Tjenesten, ellers har eMarketeer ikke ret til at bruge kundeoplysningerne ud over, hvad der er nødvendigt for at overholde aftalen.

14.3. For at forhindre uautoriseret adgang og/eller brug af Tjenesten bruger eMarketeer sikkert login via HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), en protokol til krypteret transport af data via HTTP-protokollen samt personlige brugeroplysninger og accept af slutbrugerlicensaftale for alle brugere.

15. Gebyrer og betaling

15.1. Kunden skal betale gebyrer og udgifter i henhold til aftalen. Alle beløb er eksklusiv moms og andre skatter og afgifter.

15.2. Abonnementer

Du kan betale månedligt eller årligt forud for en rabat. SMS-beskeder faktureres månedligt bagud.

15.3. Betaling skal ske ti (10) dage fra fakturadatoen. Tredive (30) dages betaling er mulig, men kræver en kreditvurdering. eMarketeer kan pålægge forsinket opkrævning af forfaldne fakturaer til en sats, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, alt efter hvad der er lavere, fra dagen efter forfaldsdatoen, indtil den udestående faktura er blevet betalt fuldt ud. Kortbetaling betales forud.

15.4. Yderligere tjenester, der tilbydes af eMarketeer, såsom rådgivning, faktureres månedligt bagud.

16. Løbetid og opsigelse

16.1. Denne aftale er gyldig, når Kunden har accepteret vilkårene i aftalen eller er begyndt at bruge Tjenesten. Aftalen er gældende i hele kontraktperioden, og så længe parterne har forpligtelser vedrørende persondatabehandlingsaktiviteter over for hinanden.

16.2. Kontraktperiode
Den første kontraktperiode er 12 måneder. Herefter fornyes kontrakten automatisk med efterfølgende perioder på 12 måneder. Opsigelsesfristen for kontrakten er 3 måneder før udløbet af hver kontraktperiode.

16.3. Hver part er berettiget til at ophæve aftalen i tilfælde af, at den anden part er i væsentlig misligholdelse heraf og ikke afhjælper misligholdelsen inden for tredive dage fra modtagelsen af skriftlig meddelelse herom. Hver part er berettiget til at hæve aftalen i tilfælde af, at den anden part erklæres konkurs, indgår akkord eller likvidation eller på en måde kan antages at være insolvent.

16.4. eMarketeer har ret til at opsige Kundens konto for at få adgang til Tjenesten med øjeblikkelig virkning, hvis kunden bruger tjenesten:

  • På en måde, der udgør en kriminel handling eller i modstrid med gældende lovgivning (især lovgivning om beskyttelse af persondata og lovgivning om anti-spamming);
  • På en måde, der udgør en risiko for skade på eMarketeer eller en tredjepart;
  • På en måde, der udgør et brud på eMarketeer sikkerhedsinstruktioner;
  • Ved manglende betaling af gebyrer eller omkostninger i henhold til aftalen

17. Konsekvenser af opsigelse

17.1. Ved opsigelse af aftalen er det kundens ansvar at kopiere og gemme tidligere gemte oplysninger. eMarketeer er ansvarlig for, at kundedata slettes fra Servicedatabasen/-erne.

18. Aflastning

18.1. En part (herunder dennes underleverandører) er fritaget for ansvar for manglende opfyldelse af en forpligtelse i henhold til aftalen, hvis en sådan misligholdelse skyldes en omstændighed af nedenstående art (afhjælpende omstændighed), og forholdet forhindrer eller gør det væsentligt vanskeligere rettidig opfyldelse af en sådan forpligtelse.

18.2. En aflastende omstændighed skal blandt andet anses for at omfatte myndigheders handlinger eller undladelser, ny eller ændret lovgivning, fratrædelse af personale, sygdom eller anden nedsættelse af arbejdsevnen, dødsfald, konflikter på arbejdsmarkedet, blokade, brand, oversvømmelse, tab eller ødelæggelse af ejendom eller data af større betydning eller en større ulykke.

18.3. Såfremt en part ønsker at påberåbe sig afhjælpning i medfør af ovenstående bestemmelser, skal denne uden urimeligt ophold underrette den anden part herom for at kunne påberåbe sig et sådant krav.

18.4. Uanset ovenstående (med hensyn til ansvarsfritagelse) kan en part under de anførte omstændigheder hæve aftalen, hvis den anden parts opfyldelse af en bestemt forpligtelse er blevet forsinket med mere end tre måneder.

19. Opgave

19.1. Kunden må ikke helt eller delvist overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne aftale til nogen tredjepart uden forudgående skriftlig godkendelse fra eMarketeer.

20. Ændringer

20.1. eMarketeer forbeholder sig ret til at ændre priser med 30 dages varsel ud over generelle ændringer i prislisten på årsbasis.

20.2. Uanset ovenstående har eMarketeer altid ret til med øjeblikkelig virkning at foretage ændringer (herunder pris), som er forårsaget af myndigheders handlinger eller undladelser eller ny eller ændret lovgivning.

21. Tvister og gældende ret

21.1. Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med bestemmelserne i den svenske voldgiftslov (SFS 1999:116).

21.2. Voldgiftssagen skal føres på engelsk og finde sted i Stockholm.

21.3. Denne aftale skal fortolkes i overensstemmelse med og være underlagt svensk lovgivning.

Book en demo

Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig snarest.
Book en demo