fbpx

Användarvillkor

Användarvillkor

Version 1.2. 2019-11-20

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan eMarketeer AB (org. nr 556631- 4497) och Kunden och utgör en integrerad del av det avtal som träffats mellan parterna med avseende på mjukvarukonceptet eMarketeer (”Avtalet”). Observera att detta inkluderar Data Processing Agreement (DPA) Bilaga A, som är en integrerad del av detta avtal.

1. eMarketeer AB

eMarketeer AB härefter kallat "eMarketeer" är en ledande leverantör av verktyg för att få marknadsföring och försäljning att fungera smartare. Vi anser att verktyg för marknadsföring och säljkommunikation borde vara effektivare, kraftfullare, roligare och mycket enklare att använda. eMarketeer tillhandahåller verktyg för att automatisera distributionen av information, svars- och uppföljningsprocesser för att optimera kundkommunikation och kundservice.

Affärsidé
eMarketeer tillhandahåller mjukvara för automatisering av kundvård och kommunikation för att optimera din tid, intäkter och relationer med dina kunder.

Vår vision
eMarketeer vision är att skapa den ledande systemplattformen och att vara det logiska valet för företag som vill optimera kundvård och kommunikation.

Vårt uppdrag
eMarketeers uppdrag är att hjälpa företag runt om i världen att bli experter på att kommunicera med och lära av sina kunder.

2. eMarknadsförare

I de tjänstevillkor som framgår av detta avtal med bilagor (”avtalet”) erbjuder eMarketeer kunden en SaaS-tjänst, hädanefter kallad "Tjänst", som tillåter kunden att skapa, genomföra och följa upp sina aktiviteter inom marknadsföring , försäljning, utbildning och intern kommunikation. Exempel på sådana aktiviteter är nyhetsbrev, kampanjer, marketing automation, mobilappar, kundnöjdhetsrecensioner, inbjudningar, frågeformulär, utvärderingar och eventadministration.

eMarketeer ansvarar för hosting, support och underhåll (HSM) av tjänsten.

Värdskap
Driftsmiljön för tjänsten som tillhandahålls av eMarketeer är värd för Amazon Web Services (AWS). AWS hanterar hosting på ett sätt som är certifierat av externa parter, inklusive FBI:s Criminal Justice Information Service, Cloud Security Alliance, Cyber Essentials Plus, The Department of Defense (DoD) Cloud Security Model (SRG), Federal Risk and Authorization Management Program, The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), The Federal Information Processing Standard (FIPS) publikation 140-2, ISO 9001.

AWS upprätthåller certifiering med robusta säkerhetsstandarder, såsom ISO 27001, SOC 1/2/3 och PCI DSS Level 1. Deras engagemang för att tillhandahålla en säker hosting omfattar fysisk åtkomst till använd hårdvara samt hantering av katastrofala händelser som strömavbrott och internetavbrott .

Mer information om alla aspekter av vårt värdskap finns här: https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf

Lagring av kunddata
Data lagras inom EU.

Säkerhetskopiering och återställning
Databasen säkerhetskopieras dagligen och gamla säkerhetskopior sparas i 30 dagar. Denna säkerhetskopia är avsedd att användas för att återställa tjänster i händelse av en katastrofal händelse, t.ex. serverkrasch.

Mer information om säkerhet och dataskydd finns i eMarketeer informationssäkerhetspolicy.

3. Utbildning

Utbildning för användare av tjänsten tillhandahålls av video och manualer online. eMarketeer tillhandahåller ytterligare utbildnings- och konsulttjänster i enlighet med gällande prislista.

4. Support

eMarketeer tillhandahåller support via e-post och chatt som ingår i Tjänsten. Telefonsupport är valfritt. Supporten är tillgänglig måndag-fredag 09.00 till 17.00 CET, exklusive helgdagar, och 09.00 till 12.00 CET dagen före helgdag. Supporten är tillgänglig för registrerade användare. Följande ämnen omfattas av supportskyldigheter:

  • Rådgivning vid administration av eMarketeer
  • Diagnos av problem eller prestandabrister hos Tjänsten
  • Lösning av problemet eller prestandabrister hos Tjänsten

Följande ämnen omfattas inte av supportskyldigheter:

  • Produktion av aktiviteter i Tjänsten
  • Användning av andra applikationer som är integrerade i Tjänsten

 

I det fall eMarketeer bedömer att behovet av support till kund inte kan tillgodoses på ett acceptabelt och praktiskt sätt kommer eMarketeer att erbjuda konsulttjänster enligt gällande prislista.

5. Tjänstens omfattning

5.1. eMarketeer ska tillhandahålla Tjänsten i enlighet med avtalet inklusive eventuella tilläggsavtal.

6. Kundens rättigheter

6.1. Genom att underteckna detta avtal ger Kunden sitt fulla samtycke till att ta emot kommunikation från eMarketeer i form av e-post, SMS och/eller telefon. Kunden har "rätt att bli bortglömd" och kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta eMarketeer.

6.2. Kunden ges härmed en icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt att använda Tjänsten i enlighet med avtalet.

6.3. Användningen av Tjänsten av kundens personal kräver personlig registrering och inloggning. I samband med registreringen av varje användare ska varje användare acceptera och godkänna ett åtagande i enlighet med huvudavtalet (Licensavtal för slutanvändare).

6.4. Kunden ansvarar fullt ut för den personal som erbjuds tillgång till tjänsten.

6.5. eMarketeer äger eller innehar genom licensen alla rättigheter till Tjänsten och eventuella nya versioner av den.

6.6. Kunden får inte göra eller tillåta försäljningsöverföring eller användning av servicebyrån av Tjänsten eller att göra några ändringar, tillägg eller förbättringar av Tjänsten, eller orsaka eller tillåta omvänd konstruktion, demontering eller dekompilering därav. Upphovsrätt och alla andra rättigheter avseende modifieringar av tjänsten ska tillfalla eMarketeer utan någon separat ersättning.

7. Systemkrav och tillgång till Internet

Tillgång till Tjänsten erhålls över Internet från kundens datorutrustning. Kunden ska på egen kostnad och bekostnad underhålla uppdaterad webbläsarprogramvara och Internetanslutning för att använda Tjänsten. Rekommenderade systemkrav kan erhållas från eMarketeer.

8. Uppdateringar och ny funktionalitet

8.1. eMarketeer utför den löpande utvecklingen av Tjänsten och Tjänsten kommer då och då att uppgraderas med ny funktionalitet. eMarketeer har rätt att uppgradera Tjänsten utan föregående meddelande, förutsatt att den modifierade funktionaliteten inte försämrar prestanda eller tillgänglighet. Allmänna ändringar tillhandahålls som en del av eMarketeer nedan. Större uppgraderingar görs tillgängliga så snart allmän tillgänglighet är till hands.

8.2. Kunden har möjlighet att utöka Tjänsten med ytterligare funktioner från eMarketeer. När de har levererats till kunden, ingår sådana funktioner därefter i Tjänsten.

9. Underhåll, support och tillgänglighet

9.1. eMarketeer ska göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig över Internet utan avbrott. Fel under Tjänstens kontroll ska korrigeras av eMarketeer. Kunden rapporterar avvikelser i tjänstens funktionalitet i det av eMarketeer anvisade systemet. eMarketeer ska alltid ha rätt att åtgärda fel inom skälig tid innan ett avtalsbrott föreligger.

9.2. eMarketeer ska ha rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten av Tjänsten förutsatt att sådan effekt är motiverad ur ett tekniskt eller säkerhetsperspektiv. eMarketeer informerar kunden i förväg om schemalagt underhåll på eMarketeer-statussida.

10. Dataskydd

10.1. Kunden äger rättigheterna till sina uppgifter som personuppgiftsansvarig och eMarketeer fungerar som databehandlare på
kundens räkning. All behandling av eMarketeer av personuppgifter och andra uppgifter som tillhandahålls av Kunden ska ske i enlighet med gällande lagar. eMarketeers behandling av personuppgifter för Kundens räkning ska därför endast ske för att tillhandahålla tjänsten och ska vara föremål för Kundens skriftliga instruktioner.

10.2. Eftersom eMarketeer är databehandlare och Kunden är personuppgiftsansvarig regleras parternas skyldigheter avseende behandling av personuppgifter i databehandlaravtalet bifogat som Bilaga A. Genom att underteckna detta dokument accepterar Kunden både dessa tjänstevillkor och databehandlaravtal.

10.3. Kunden är skyldig att hålla användarinloggningar och lösenord till Tjänsten hemliga för eventuella obehöriga användare eller tredje part.

10.4. Kunden är skyldig att säkerställa att de personuppgifter som Kunden tillhandahåller och används i
Produkten behandlas av kunden i enlighet med alla tillämpliga lagar. Kunden är skyldig att säkerställa att Kundens data som tillhandahålls i Tjänsten, inklusive personuppgifter, inte bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter och/eller någon tillämplig lagstiftning. eMarketeer har rätt att radera all data som efter eget gottfinnande av eMarketeer utgör ett brott mot nämnda åtagande från Kundens sida, och Kunden kommer inte att ha rätt till någon ersättning i det avseendet.

11. Ansvar

11.1. eMarketeer ansvarar inte för några uppgifter som tillhandahålls av kunden i tjänsten.

11.2. Med begränsningarna enligt detta avtal är eMarketeer ansvarig för direkta skador på grund av uppsåtligt försummelse eller grov vårdslöshet av eMarketeer.

11.3. Under inga omständigheter ska eMarketeer vara ansvarigt gentemot kunden eller någon som är närstående till kunden för några indirekta, tillfälliga, följdskador, speciella, exemplariska eller bestraffande skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av affärsvinst, affärsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller andra indirekta förluster, såsom utebliven vinst, minskad produktion, kostnader för att behålla en konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

11.4. eMarketeers skyldighet att betala skadestånd vid avtalsbrott är, i avsaknad av uppsåt eller grov vårdslöshet av eMarketeer, begränsad till ett belopp som motsvarar de ackumulerade abonnemangsavgifter som kunden betalat under den föregående 6-månadersperioden från den tidpunkten. i tid när avtalsbrottet yrkades.

11.5. eMarketeer garanterar härmed att eMarketeer inte gör intrång i någon rättighet som innehas av tredje part. Kunden ska utan dröjsmål och skriftligen underrätta eMarketeer om anspråk som framförts av tredje part rörande intrång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet på grund av kundens användning av tjänsten.

11.6. I händelse av att en tredje part framför anspråk enbart på grund av kundens användning av tjänsten, ska kunden hålla eMarketeer skadeslös från sådana krav.

12. Underkonsulter och tredjepartsprodukter

12.1. eMarketeer har rätt att fritt utse underkonsulter. eMarketeer ansvarar för arbete som utförs av underkonsulten, dock inte för eventuella fel eller defekter orsakade av tredjepartsprogramvara.

12.2. eMarketeer ansvarar inte för defekter i utrustningen för Internetåtkomst hos Kunden.

13. Sekretess

13.1. All affärsinformation som avslöjas av den ena parten till den andra i samband med detta avtal ska behandlas som konfidentiell information såvida inte sådan information är en del, eller senare blir en del, av den offentliga egendomen utan den andra partens förskyllan eller om den senare har erhållits av den andra parten från oberoende källor fri från all tystnadsplikt. Varje parts konfidentiella information ska hållas strikt konfidentiell av den andra parten, både under detta avtals varaktighet och därefter, med samma omsorgsstandard som den använder för att skydda sin egen konfidentiella information, och får inte användas eller avslöjas av annan part för alla ändamål utom när det är nödvändigt för att implementera eller utföra detta avtal, eller utom vad som krävs enligt lag.

13.2. eMarketeer åtar sig att säkerställa att dess personal har undertecknat sekretessavtalet (i enlighet med GDPR) i förhållande till kundens information som ingår i Tjänsten.

13.3. Kunden ansvarar för att användarnamn och lösenord skyddas på ett säkert sätt, endast används av avsedda användare och inte kommer i händerna på några obehöriga användare. Vidare är Kunden ansvarig för all obehörig användning av Tjänsten genom dess utrustning eller system.

14. Skydda och hantera personlig information

14.1. Kunden använder både manuell och automatisk behandling av personuppgifter som finns i eMarketeer. Behandlingen av personuppgifter regleras av integritetslagar och kunden ansvarar för korrekt hantering av sådana uppgifter i enlighet med gällande lokal såväl som internationell lagstiftning. eMarketeer kommer aldrig att dela personuppgifter med någon tredje part under andra omständigheter än vad som kommer att behövas för att följa avtalet.

14.2. eMarketeer förbehåller sig rätten att granska, behandla och lagra de personuppgifter och kunduppgifter som kunden lagrar i Tjänsten i övrigt har eMarketeer ingen rätt att använda kundinformationen utöver vad som är nödvändigt för att följa avtalet.

14.3. För att förhindra obehörig åtkomst och/eller användning av Tjänsten använder eMarketeer säker inloggning via HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), ett protokoll för krypterad transport av data via HTTP-protokollet samt personliga användaruppgifter och godkännande av slutanvändarlicensavtal för alla användare.

15. Avgifter och betalning

15.1. Kunden ska betala avgifter och utlägg i enlighet med avtalet. Alla belopp är exklusive moms och andra skatter och avgifter.

15.2. Prenumerationer

Du kan betala månadsvis eller årligen i förskott för rabatt. SMS faktureras månadsvis i efterskott.

15.3. Betalning ska erläggas tio (10) dagar från fakturadagen. Trettio (30) dagars betalning är möjlig men kräver en kreditvärdering. eMarketeer kan ta ut en förseningsavgift på förfallna fakturor till en takt som tillåts enligt tillämplig lag, beroende på vilken som är lägre, från dagen efter förfallodagen tills den utestående fakturan har betalats i sin helhet. Kortbetalning betalas i förskott.

15.4. Tilläggstjänster som erbjuds av eMarketeer, såsom rådgivning, faktureras månadsvis i efterskott.

16. Löptid och uppsägning

16.1. Detta avtal är giltigt när Kunden har godkänt villkoren i avtalet eller börjat använda Tjänsten. Avtalet gäller under hela avtalsperioden och så länge parterna har skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling gentemot varandra.

16.2. Avtalsperiod
Den första avtalsperioden är 12 månader. Därefter förnyas avtalet automatiskt med efterföljande perioder om 12 månader. Uppsägningstiden för uppsägning av avtalet är 3 månader före utgången av varje avtalsperiod.

16.3. Vardera parten har rätt att häva avtalet i händelse av att den andra parten väsentligt bryter mot detta och inte åtgärdar överträdelsen inom trettio dagar från det att skriftligt meddelande om detta erhållits. Vardera parten har rätt att häva avtalet för det fall den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförfarande eller likvidation eller på sätt och vis kan antas vara på obestånd.

16.4. eMarketeer ska ha rätt att avsluta Kundens konto för att få tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om kunden använder tjänsten:

  • På ett sätt som utgör en brottslig handling eller strider mot tillämplig lag (särskilt personuppgiftslagstiftning och antispamlagstiftning);
  • På ett sätt som utgör en risk för skada på eMarketeer eller tredje part;
  • På ett sätt som utgör ett brott mot eMarketeer säkerhetsinstruktioner;
  • Vid utebliven betalning av avgifter eller kostnader enligt avtalet

17. Konsekvenser av uppsägning

17.1. Vid uppsägning av avtalet är det kundens ansvar att kopiera och spara tidigare lagrad information. eMarketeer ansvarar för att kunddata raderas från Tjänstens databas/er.

18. Lättnad

18.1. En part (inklusive dess underleverantörer) är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra en förpliktelse enligt avtalet om ett sådant underlåtenhet beror på en omständighet av det slag som anges nedan (Lättande omständighet) och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande av sådan skyldighet i tid.

18.2. En lättande omständighet ska anses innefatta bland annat myndigheters handlingar eller underlåtenhet, ny eller ändrad lagstiftning, avgång av personal, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmågan, dödsfall, konflikter på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av egendom eller data av stor betydelse eller en större olycka.

18.3. Om en part önskar göra anspråk på befrielse enligt ovanstående bestämmelser, skall denne utan oskäligt dröjsmål underrätta motparten om detta för att kunna åberopa ett sådant yrkande.

18.4. Utan hinder av ovanstående (med hänsyn till ansvarsfrihet) kan part under angivna omständigheter häva avtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse har försenats med mer än tre månader.

19. Uppdrag

19.1. Kunden får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal till någon tredje part utan föregående skriftligt godkännande från eMarketeer.

20. Ändringar

20.1. eMarketeer förbehåller sig rätten att ändra priser med 30 dagars varsel utöver allmänna ändringar i prislistan på årsbasis.

20.2. Utan hinder av ovanstående ska eMarketeer alltid ha rätt att med omedelbar verkan genomföra ändringar (inklusive pris) som är föranledda av myndighetshandlingar eller underlåtenhet eller ny eller ändrad lagstiftning.

21. Tvister och tillämplig lag

21.1. Eventuell tvist som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt bestämmelserna i lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116).

21.2. Skiljeförfarandet ska föras på engelska och äga rum i Stockholm.

21.3. Detta avtal ska tolkas i enlighet med och styras av svensk lag.

Boka en demo

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.
Boka en demo